تراش TAKISAWA CNC TS 50A

تراش TAKISAWA CNC TS 50A

تراش TAKISAWA CNC TS 30

تراش TAKISAWA CNC TS 30

MIKRON VCE 1600 PRO

MIKRON VCE 1600 PRO

تراش TAKISAWA CNC TM 20

تراش TAKISAWA CNC TM 20

فرز KAUKAN CNC VMC - 850 E

فرز KAUKAN CNC VMC - 850 E

فرز GOHNFORD CNC VMC - 616

فرز GOHNFORD CNC VMC - 616

فرز DAEWOO CNC MYNX 500

فرز DAEWOO CNC MYNX 500

فرز KITAMURA CNC MYCENTER 2

فروخته شده

MORISEIKI AL - 22S

فروخته شده

فرز KITAMURA CNC MYCENTER O

فرز KITAMURA CNC MYCENTER O

تراش DX 150 CNC

تراش DX 150 CNC

فرز HARDINGE CNC VMC 1000 II

فرز HARDINGE CNC VMC 1000 II

فرز CINCICCATI 1000 CNC MILCRON

فرز CINCICCATI 1000 CNC MILCRON

DOOSAN NEW REVO 1400

DOOSAN NEW REVO 1400

فرز HARTFORD CNC VMC850

فرز HARTFORD CNC VMC850

MITUTOYO

MITUTOYO

OKAMA LU 15

OKAMA LU 15

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 28 مهر 1398