تراش VDF CNC PNE 480

تراش VDF CNC PNE 480

تراش OKUMA CNC

تراش OKUMA CNC

تراش TOPPER CNC TNL - 100 AL

تراش TOPPER CNC TNL - 100 AL

NAKAMURA SC 250

NAKAMURA SC 250

تراش DAEWOO CNC PUMA 12L

تراش DAEWOO CNC PUMA 12L

تراش MORISEIKI CNC CL200

تراش MORISEIKI CNC CL200

تراش GALAXY CNC

تراش GALAXY CNC

تراش 2محور LEADWELL  CNC T6

فروخته شده

تراش FEELER CNC FTC 30

تراش FEELER CNC FTC 30

تراش MORI SEIKI CNC SLO

تراش MORI SEIKI CNC SLO

تراش STOREBRO 2000 CNC

فروخته شده

تراش GOHNFORD CNC TC 35

تراش GOHNFORD CNC TC 35

تراش MORI SEIKI CNC

تراش MORI SEIKI CNC

تراش LEADWELE CNC

تراش LEADWELE CNC

تراش HYUNDAI CNC

تراش HYUNDAI CNC

تراش DINACHI CNC

تراش DINACHI CNC

تراش SMTCL CNC CAK3665di

تراش SMTCL CNC CAK3665di

تراش VICTOR CNC

تراش VICTOR CNC

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 24 آذر 1398