تراش MAZAK CNC / کنترل MILACRON T2

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAZAK CNC / کنترل MAZATROL T32

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TECO / کنترل HUST

دو عدد موجود است

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MATECH CNC/ کنترل FANUC OT

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAHO CNC/ کنترل PHILIPSE 432

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش SMTCL CNC/ کنترل FANUC OIM-TC

مرغک و سه نظام هیدرولیک

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش SMTCL CNC/مدل CAK 61186 DI/کنترل FANUC OIM-TD

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترسی می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش DECKEL MAHO-GR400C/ کنترل MAHO

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترسی می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TAKAMATSU / کنترل FANUC 10 T

مرغک هیدرولیک

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش STAINEL CNC/ کنترل HUST H3

برچسب‌ها بدون دیدگاه

INDEX GU 600

دستگاه دو تارت همزمان می باشد که تارت دوم 6 ابزاره است .

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TC-20 / JOHNFORD CNC/ کنترل FANUC

برچسب‌ها, , بدون دیدگاه

تراش SPINNER TC 800/1100/ کنترل FANUC I-31

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترسی می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TRAUB CNC/ کنترلMITSUBISHI TX – 8F/

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش NAKAMURA/ کنترل FANUC 3T

برچسب‌ها بدون دیدگاه