فرز LEADWELL CNC/مدل VMC25 4AXIS/ کنترل MITSUBISHI

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش FEMCO CNC کنترل FANUC 10

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DECKEL MAHO CNC/مدل DMU 50V/کنترل MILLPLUS

این دستگاه دارای کنترل MILLPLUSمی باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DECKEL MAHO CNC/مدل635V/کنترل SIEMENS 840

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز JOHNFORD CNC/مدل VMC 1024/ کنترل HEIDENHAIN

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش INDEX GFG 250 CNC / کنترل SIEMENS S3

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزMATECH CNC/ کنترل FANUC OT MB

دارای دو پالت عمودی می باشد

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DAEWOO CNC/مدل 350 LB/کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه