فرز SMARTECH CNC/ کنترل HUST M11

دستگاه بطور کامل اورهال شده و در حد نو میباشد

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز KONDIA CNC / کنترلHEIDENHAIN 355

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز HITACHI SEIKI CNC / کنترل FANUC 18M

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC / کنترل HEIDENHAIN 355

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز WANNAN CNC/ کنترل GSK 218 MC

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز ربو دریل TAIPPING FANUC CNC/ کنترل FANUC OM

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز OKUMA CNC/ کنترل OKUMA

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرزANAYAK CNC/ کنترل HEIDENHAIN TNC 407

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز SIGMA CNC / کنترل FANUC OM

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC/ کنترل HEIDENHAIN 2500 TNC

سوکت و برد محور چهارم دارد

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز WIEDA CNC/ کنترل SIEMENS 808D

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز MAHO CNC /کنترل ۴۳۲ PHILIPS

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز YANG CNC/ کنترل FANUC O-MD

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز CINCINNATI CNC/ کنترل HEIDENHAIN TNC 360

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC/ کنترل HEIDENHAIN 410

برچسب‌ها بدون دیدگاه