فرز عمودی QUASER CNC /مدل MK -60S/ کنترل FANUC OI

دو پالت

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز OKUMA CNC/ کنترل OKUMA

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز ALCERA GAMBIN CNC /مدل 120/ کنترل SIEMENS 810

دستگاه cnc افقی و عمودی – دارای تعویض ابزار 20 تایی (غیرفعال)

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرزPOYAKAR CNC/کنترل SIEMENS 808D

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرزANAYAK CNC/ کنترل HEIDENHAIN

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز DECKEL MAHO CNC / کنترل SIEMENS 810

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرزPOYAKAR CNC/مدل VMC 640L/کنترل SIEMENS 808D

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز SAMSUNG CNC / کنترل FANUC OI-MF

Oil Skimmer،Air conditioner،Transformer،Auto Power off

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز LEADWELL CNC/ کنترل FANUC OM

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز KORRADI CNC / کنترل HEIDENHAIN 155

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز MAHO CNC/ کنترل PHILIPSE 432

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز SMTCL CNC / کنترل FANUC OI-MD

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز CHALLENGER CNC/ کنترل FAGOR 8055

دارد

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز DAEWOO CNC/ کنترل SIEMENS

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز MAHO CNC/ کنترل GSK 983

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز HARDING CNC/ کنترل HEIDENHAIN 810D

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC / کنترل HEIDENHAIN 2500

برچسب‌ها بدون دیدگاه

فرز KONDIA CNC / کنترلHEIDENHAIN 355

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه